Energetické audity a certifikáty, energetické služby

Naše služby smerujú k úsporným opatreniam, ktoré vám pomôžu ušetriť značné finančné prostriedky.

Energetické audity

pre veľké a priemyselné podniky
pre budovy
pre fondy a dotácieEnergetické certifikáty

ku kolaudácii, predaju
a prenájmu budov
Energetické služby

projektové hodnotenia
termovízne merania budov
energetický manažment ISO-50001
podporná energetická služba

O nás

Spracúvame legislatívou požadované audity, audity pre fondy a dotácie, hĺbkové audity podporené meraniami a vytvárame energetické stratégie pre efektívny chod podnikov.

Počet auditovaných objektov

Počet certifikovaných budov

Celkový počet našich profesijných špecialistov

Náš cieľ

Naším cieľom je poskytnúť klientom komplexné a overené informácie o ich hospodárení s energiami a prostredníctvom dlhoročných skúseností našich špecialistov navrhovať riešenia smerujúce k zvýšeniu energetickej efektivity podnikov.

Prečo s nami spolupracovať?

Pri spracúvaní energetických auditov a hodnotení využívame odborné znalosti a skúsenosti našich špecialistov z profesií: stavebné konštrukcie budov, vykurovanie, príprava TUV, vetranie a chladenie, elektrotechnik špecialista, svetlotechnik, špecialisti na tlakové systémy a paru, statik, rozpočtár a technik PO.

 • Flexibilita

 • Spolupráca

 • Kvalita

 • Skúsenosti

 • Zodpovednosť

 • Inovácie

Postup pri energetickom audite

Postup podľa zákona č.321/2014 Z.z. a vyhláška č.179/2015 HMSR v zmysle platných predpisov

Analýza súčasného stavu

obhliadka objektov, zber vstupných údajov a dostupnej projektovej dokumentácie, fotodokumentácia, vstupné konzultácie

Zhodnotenie

vyhodnotenie spotrieb a cien energií za posledné roky, identifikácia významných spotrieb energií

Návrh opatrení

nízkonákadové a investičné návrhy možnosti úspor, vyčíslenie výšky investícií a doba návratnosti, emisie

Odovzdanie a prezentácia

záverečné odporúčanie audítora s ohľadom na prínos jednotlivých opatrení

Naši Partneri

Časté otázky

Čo je to energetický audit?
Energetickým auditom sa rozumie systematicky postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z energetického auditu je písomná správa.

Energetický audit je potrebné vnímať ako návod (energetickú stratégiu) pre možnosti úspor spotrebiteľov energie. Na jeho základe môže zodpovedný manažment prijímať vhodné rozhodnutia a realizovať opatrenia vedúcich k rozvoju a udržaniu konkurencieschopnosti spotrebiteľov energie.
Čo je obsahom energetického auditu?
Energetické audity vychádzajú zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Ich cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Energetické audity môžu byť vypracované vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadavky zákazníka). Energetický audit slúži zároveň ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii objektov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

Dozorom nad dodržaním vykonávania energetických auditov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie, , pojednáva o správnych deliktoch a priestupkoch a iné.

Energetický audit v podnikoch slúži ako návod na možnosti šetrenia energiami! Energetický audit je „energetickou stratégiou“ hospodárenia s energiami v podniku, ktorá slúži ako podklad pre manažment v investičných akciách budúcich období. Len prostredníctvom efektívneho využívania energií je možné získať štatút „úspešného podniku“, ktorý má predpoklady na rozvoj a konkurencieschopnosť v trhovom prostredí.
Čo je energetický certifikát?
Energetický certifikát je správa o energetickom hodnotení budovy. Jeho výstupom je:
 • vypočítané množstvo energie potrebné pre bežné užívanie budovy,
 • kategorizácia budovy do energetických tried A až G,
 • súbor opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Aký je význam energetického certifikátu?
Z globálneho hľadiska budovy zodpovedajú za 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii. Počet budov narastá, čo má za následok zvyšovanie spotreby energie v tomto sektore. Európska únia prijala opatrenia na zníženie spotreby energie spolu so zvýšeným využívaním energie z obnoviteľných zdrojov, čím plní dohody Kjótskeho protokolu.

Práve opatrenia v podobe zvyšovania energetickej efektívnosti budov je dôvodom, prečo bol prijatý zákon o energetickej hospodárnosti a v ňom definovaný energetický certifikát. Práve energetický certifikát a jeho výstupy v podobe kategorizácie budov a návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú nástrojmi ako tieto ciele plniť.

Z pohľadu vlastníka budovy je hlavným prínosom energetickej certifikácie budov možnosť získať dokonalý obraz o energetickej náročnosti budovy, čo sa v konečnej miere premieta aj do prevádzkových nákladov za energie. Na základe energetického certifikátu môže každý nájomca jednoducho kalkulovať s predpokladanými mesačnými platbami za energie.
Kedy je potrebné mať vypracovaný energetický certifikát?
Energetická certifikácia je povinná pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy (pre začatie kolaudačného konania), inak je dobrovoľná.
Čo je predmetom energetickej certifikácie a čo sa hodnotí?
Predmetom energetickej certifikácie sú rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

Hodnotí sa tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie. Pri rodinných a bytových domoch sa hodnotí budova len z hľadiska tepelnej ochrany a stavebných konštrukcií budov, vykurovania a prípravy teplej vody.
Existujú výnimky?
Vlastníci budov nemusia mať vypracovaný energetický certifikát, ak je predmetná budova:
 • budovou a pamätníkom chráneným z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty, alebo súčasťou charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy neprijateľne zmenilo jej charakter, alebo vzhľad.
 • je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, je v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania, je uvedená do užívania pred 1. januárom 1947.
 • kostolom a inou budovou používanou ako miesto na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • budovou, ktorá je dočasnou stavbou s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselnou stavbou, dielňou a nebytovou poľnohospodárskou budovou s nízkou spotrebou energie,
 • určená na užívanie menej než štyri mesiace v roku, alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
 • samostatne stojacou budovou, ktorej úžitková plocha je menšia ako 50 m2.
Kto môže vydať energetický certifikát?
Odborne spôsobilá osoba, ktorá má absolvovanú odbornú skúšku pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu. Podmienkou pre účasť na tejto skúške je odborná spôsobilosť podľa miest spotreby energie v budove, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na predmetnú spôsobilosť a odborná prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej troch rokov v oblasti projektovania stavebných konštrukcií, energetického vybavenia budov, alebo v oblasti posudzovania stavebných konštrukcií z hľadiska ich tepelno-technických vlastností a energetického vybavenia budov.
Aká je platnosť energetického certifikátu?
Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.
Bude energetický certifikát rovnaký, ak ho vypracujú dve rôzne spoločnosti?
Každý energetický certifikát je registrovaný v centrálnom systéme INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, ktorý umožňuje vytvoriť energetický certifikát na základe výpočtov vychádzajúcich z technických noriem a zákonom stanovených prepisov. Vypočítané údaje sa registrujú v tomto systéme a po ich spracovaní systém vygeneruje energetický certifikát.

Keďže výpočty vychádzajú z rovnakých noriem a metodík, systém spracúvajúci výpočty je pre všetkých rovnaký. Preto aj certifikáty majú rovnakú podobu a výstupy z neho by mali byť zhodné bez ohľadu na to, ktorá spoločnosť vykonala energetickú certifikáciu.
Pri získavaní údajov sa aj niečo meria?
Najdôležitejším vstupom pre výpočet energetickej hospodárnosti je projektová dokumentácia. Meranie sa najčastejšie vykonáva v prípade chýbajúcej dokumentácie, alebo ak je potrebné zhodnotiť spotrebu energie za elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie, kde sa meria intenzita osvetlenia.

Pomerne často býva v ponukách uvedená termovízia k energetickej certifikácii ako bonus. Avšak z technických dôvodov je možné vykonať termovízne meranie, len v zimných mesiacoch a za priaznivého počasia. Túto službu však treba vnímať skôr ako doplnkovú energetickú službu.

Ak si nie ste istý, či ste povinný ako vlastník budovy mať vypracovaný energetický certifikát, obráťte sa na nás. S dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti Vám radi poradíme.
Kontaktujte nás:
Telefón :

+421 948 044 466, +421 44 5514102/03

Adresa :

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: 19"38'03.9, 49"04'30.5

Napíšte nám

Radi Vám poskytneme ďalšie informácie